.

1. החזרות, החלפות וביטול עסקה על-ידי המשתמש

המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או לקבל זיכוי כספי. ביטולה של הזמנה ייעשה אך ורק בכתב ולא בעל פה, באמצעות פניה בדואר אלקטרוני אל בעל האתר magic@wizardance.com

בכל מקרה, ביטול העסקה, החלפת המוצר באחר או קבלת זיכוי כספי יעשו בכפוף לתנאים הבאים

ביטול סדנא: ניתן לבטל עד 14 ימי עסקים לפני מועד הסדנה ביטול בתנאי החוק כרוך בתשלום של 5% ממחיר הסדנה. החל מ 14 ימי עסקים ממועד האירוע, לא ניתן יהיה לבטל השתתפות אלא במידה ויימצא משתתף מתאים שיחליף ו/או ירכוש את הכרטיס

ביטול שבועיים עד שבוע לפני הריטריט - יחוייב ב 30% דמי דחייה

ביטול שבוע לפני הריטריט יחוייב ב 50% דמי דחייה

ביטול של עד שבוע לפני יחוייב במלוא הסכום

 

2. ביטול עסקה על-ידי בעל האתר

בעל החברה שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע המשתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

* אם מסיבה כל שהיא האירוע \ הסדנא \ הטיפול לא יתקיים במועדו המתוכנן.

* אם לא נקלטו במערכת האתר פרטי כרטיס האשראי שבו התבצעה הרכישה ופרטיו המלאים של המשתמש

* בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה;

* המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

* המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים;

* המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד שלישי אחר כלשהו;

* אם לפי דעת בעל האתר, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את המוצרים שנרכשו על-ידו באמצעות האתר לצד שלישי. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד שלישי כלשהו.

* בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", אין באפשרות בעל האתר לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו. בסעיף זה "כוח עליון" - לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

* בנסיבות כאמור רשאי בעל האתר לבטל את העסקה או להציע למשתמש מוצר או שירות חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתו ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור בעל האתר לא יהיה אחראי ולא יישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות, אך לא רק, לנזק בגין רכישת המוצר או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

 

3. במקרה של סגר והגבלות קורונה שלא יאפשרו לקיים את הארוע במועד, אנו נודיע על מועד חדש. מי שלא יוכל במועד החדש יהיה רשאי לקבל החזר מלא.

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.